Kontaktiraj nas | Ulogovati se | Prijaviti se

Uslovi,,en,Uslovi,,en,USLOVI KORIŠTENJA,,en,U kupovini i preuzimanju softvera SpyToApp,,en,krajnji korisnik se slaže s sledećim,,en,On ili ona neće koristiti SpyToApp servisne aktivnosti koje su u suprotnosti sa saveznim i državnim zakonima,,en,Neće promijeniti funkcije i uslužni program SpyToApp aplikacijskog softvera koji se odnose na bezbednosne funkcije softvera SpyToApp,,en,Ovo bi moglo da promeni proveru aplikacije jer ne dozvoljava kopiranje bilo kog sadržaja putem usluge SpyToApp ili ometa funkcionalnost primjenom određenih ograničenja na korištenje aplikativnog softvera,,en & Conditions

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 glasova, prosječan: 4.00 od 5)
Loading...Loading ...

Uslovi,,en,Uslovi,,en,USLOVI KORIŠTENJA,,en,U kupovini i preuzimanju softvera SpyToApp,,en,krajnji korisnik se slaže s sledećim,,en,On ili ona neće koristiti SpyToApp servisne aktivnosti koje su u suprotnosti sa saveznim i državnim zakonima,,en,Neće promijeniti funkcije i uslužni program SpyToApp aplikacijskog softvera koji se odnose na bezbednosne funkcije softvera SpyToApp,,en,Ovo bi moglo da promeni proveru aplikacije jer ne dozvoljava kopiranje bilo kog sadržaja putem usluge SpyToApp ili ometa funkcionalnost primjenom određenih ograničenja na korištenje aplikativnog softvera,,en & Conditions

TERMS OF SERVICE

In purchasing and download the SpyToApp application software, the end-user hereby agrees to the following:

He or she will not use the SpyToApp service activities that go against the federal and state laws
Will not alter the SpyToApp application software’s functions and usability pertaining to the security features of the SpyToApp application software. These could be altering the application’s check on not allowing the copying of any content through the SpyToApp service or hamper the functionality by enforcing certain limitations to the use of the application software.
Ne negativno utiču na aplikaciju kao što je stvaranje virusa da bi se povrijedila funkcionalnost softvera SpyToApp uopšte ili utjecala na drugo iskustvo korisnika aplikacije SpyToApp aplikacijskog softvera,,en,Ne objavljivanje,,en,skladištenje,,en,slanje,,en,prenošenje ili distribuiranje bilo kog podatka koji prekoračuju patente ili bilo koja takva prava intelektualne svojine koja su povezana sa aplikacijskim softverom SpyToApp,,en,Ne koristi automatizovani interfejs u pristupu softveru SpyToApp aplikacijama za sopstvene dobitke krajnjeg korisnika bez naše izričite dozvole,,en,Krajnji korisnik takođe ne bi trebao koristiti modifikovanu verziju aplikativnog softvera koji bi uključivao,,en,ali bez ograničenja,,en,sticanje neovlašćenog pristupa ili kontrole SpyToApp servisa,,en.
Not Posting, storing, sending, transmitting or disseminating any data that oversteps the patents or any such intellectual property rights associated with the SpyToApp application software
Not using an automated interface in accessing the SpyToApp application software for the end-user’s own gains without our express permission. The end-user should also not use a modified version of the application software which would include (but not limited to) obtaining unauthorized access to or control of the SpyToApp service.
Ni prodajom niti prenošenjem vašeg SpyToApp servisnog računa na drugu osobu niti odobravanjem pristupa trećoj strani,,en,Nikad ne skidam,,en,instaliranje i aktiviranje softvera SpyToApp aplikacija na mobilnom telefonu koji to ne radite bez odgovarajuće dozvole na papiru od strane pogođene stranke,,en,Strogo izbegavajte kršenje države,,en,savezni ili lokalni zakoni u vašoj zemlji,,en,Zabrana prikupljanja podataka sa mobilnog telefona pomoću aplikativnog softvera SpyToApp koji nije u vlasništvu krajnjeg korisnika ili nije imao pisanu saglasnost od vlasnika određenog uređaja,,en,PRESTANAK SERVISA,,en,Aplikacijski softver SpyToApp zajedno sa svim uslugama zadržava pravo da prekine ili suspenduje pristup krajnjeg korisnika bez prethodnog obaveštenja i svaku vrstu odgovornosti vezanu za,,en.
Never downloading, installing and activating the SpyToApp application software on a cellphone that you don’t doing so without proper on-paper permission from the affected party.
Strictly avoid violation of the state, federal or local laws in your country
Prohibition from acquiring data from a cellphone using the SpyToApp application software that is not owned by the end-user or not having written consent from the owner of the particular device.

TERMINATION OF SERVICE

The SpyToApp application software along with any services herewith reserve the right to terminate or suspend the end-user’s access without due notice and any sort of liability attached based on a) Shvatanje servisa SpyToApp-a da ste u direktnom kršenju bilo koje od klauzula sporazuma,,en,b,,en,SpyToApp verovanje da ste namerno i često kršili prava intelektualne svojine koji sadrže aplikativni softver uopšte ili u vezi sa pogođenim licima,,en,c,,en,bili su neaktivni u odnosu na usluge SpyToApp ili d,,en,nisu platili neplaćene nadoknade,,en,ovo su u prilog svakom drugom pravnom lijeku koja aplikacija za aplikaciju SpyToApp može imati u smislu pravne ili pravične osnove,,en,IMUNITET / OSNIVANJE,,en,Ovim se slažete da ne plaćate SpyToApp uslugu zajedno s onima koji su joj povezani na bilo koji način iz,,en,bilo kakve pravne optužbe poput tužbi,,en,štete,,en,itd,,en,zajedno sa svim nastalim naknadama koje su advokate plaćale za takvu situaciju,,en, b) SpyToApp belief that you have intentionally and frequently infringed intellectual property rights bearing the application software in general or with respect to affected parties, c) have been extendedly inactive with respect to SpyToApp services or d) have not paid outstanding fees owed. Furthermore, these are in supplement to any other remedies that SpyToApp application service may have in terms of legal or equity grounds.

IMMUNITY/INDEMNIFICATION

You hereby agree to not to indemnify SpyToApp service along with those affiliated with it in any way from a) any legal accusations like lawsuits, damages, etc, along with any arising fees paid to the attorney for such a situation, b) u slučaju da prekršite pravo drugog lica ili povezane osobe,,en,ili c,,en,nemogućnost da se pridržavate uslova ovog Ugovora od strane vas,,en,kada SpyToApp servis pokrene odbranu zbog svog razloga,,en,saglasni ste da pružite punu podršku tom cilju,,en,OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU,,en,U VEZI SA PRAVNIM OKVIROM KOJI SE PRIMENI,,en,Usluga SpyToApp-a, zajedno sa onima koji su mu povezani,,en,NIJE OGRANIČENO,,en,RAZVOJ I PROCENJIVANJE,,en,NEĆE BITI ODGOVORNOST PLAĆANJA BILO KOJOJ OBRAZAC SPECIJALNE,,en,PUNITIVE,,en,INCIDENTAL,,en,I SLUČAJNE SLIČNE ŠTETE U VEZI SA VAŠIM ISKUSTVIMOM KORIŠĆENJA SOFTVERA SPOJTAVA APLIKACIJE SpyToApp,,en,DESPITE SpyToApp SERVIS JE OBAVEZENO O POTENCIJALU TAKOĐENIH MOGUĆNOSTI,,en,KAKO GOD,,en,MJESTO OCENJIVNE ODGOVORNOSTI DA SPYTOAPS SERVIS NE MOŽETE BITI PREKO IZNOSA,,en,A,,en, or c) inability to uphold the terms of this Agreement by you. In such instances, when the SpyToApp service launches a defense for its cause, you are in agreement to offer your full support to that cause.

LIMITED LIABILITY

WITH RESPECT TO THE LEGAL FRAMEWORK THAT APPLIES, SpyToApp SERVICE ALONG WITH THOSE AFFILIATED TO ITS (NOT LIMITED TO) DEVELOPMENT AND CIRCULATION, WILL NOT BEAR THE RESPONSIBILITY OF PAYING ANY FORM OF SPECIAL, PUNITIVE, INCIDENTAL, AND ANY SIMILAR DAMAGES WITH RESPECT TO YOUR EXPERIENCE OF USING THE SpyToApp APPLICATION SOFTWARE, DESPITE SpyToApp SERVICE BEING INFORMED OF THE POTENTIAL OF SUCH POSSIBILITIES ARRISING. HOWEVER, THE EXTENT OF THE OVERALL LIABILITY THAT THE SpyToApp SERVICE OWES YOU WOULD NOT BE OVER THE AMOUNT OF: A) UKUPAN IZNOS KOJI PLAĆATE ZA PRISTUPANJE SERVISNOG SERVISA SPTTOPA ZA PERIOD OD,,en,MESECI PRED VAŠOM INICIJALNOM KLIMA ILI,,en,B,,en,TOTAL OF,,en,DOLLARI,,en,UKUPNA ŠTETI SE ODNOSAO NA KOJI JE DVA VELIKA,,en,PRAVA SpyToApp SERVICE,,en,Usluga SpyToApp,,en,zajedno sa svim dodatnim sadržajem i materijalom, uključujući,,en,zaštitni znaci,,en,autorska prava,,en,vizuelno,,en,kod,,en,itd su pod jednim vlasništvom na SpyToApp servisu i njegovim pridruženim stranama,,en,Krajnji korisnik je obavezan samo da koristi aplikativni softver u meri u kojoj je eksplicitno pokrivena u njihovoj kupljenoj licenci, a krajnji korisnik se slaže da se pridržava tog ograničenja,,en,OGRANIČENJA,,en,Kao korisnik usluge SpyToApp slažete se da nećete,,en,a,,en,pokušajte reprodukovati SpyToApp aplikacijski softver na bilo koji način,,en 12 MONTHS BEFORE YOUR INITIAL CLIAM OR, B) A TOTAL OF 1000 DOLLARS. THE TOTAL DAMAGES WOULD DEPEND UPON WHICHEVER OF THE TWO IS GREATER.

RIGHTS OF SpyToApp SERVICE

The SpyToApp Service, along with all the supplementary content and material including (but not limited to) trademarks, copyrights, visuals, code, etc are under the sole ownership of the SpyToApp service and its affiliated parties. The end-user is only bound to make use of the application software to the extent that is covered expressly in their purchased license and the end-user is in agreement to adhere to that limitation.

RESTRICTIONS

As a user of the SpyToApp service you hereby agree that you will not: a) try reproducing the SpyToApp application software in any way; b) izmeniti SpyToApp aplikativni softver na bilo koji način da odgovara vašim potrebama,,en,utiču na trenutnu funkcionalnost i funkcije softvera SpyToApp,,en,d,,en,reverse engineer aplikativni softver ili pristup izvornom kodu aplikacije,,en,e,,en,zajam,,en,prodati,,en,najam softvera SpyToApp u drugi deo,,en,f,,en,komercijalizirati upotrebu SpyToApp aplikativnog softvera i samo će postaviti aplikacijski softver SpyToApp-a za vaše sopstvene zahtjeve, u skladu sa sporazumom i zakonom,,en,g,,en,promijenite bilo koji od materijala poput,,en,logo ili bilo koji drugi identifikacioni faktor softvera SpyToApp aplikacije zajedno sa bilo kojim drugim softverom koji se koristi zajedno sa SpyToApp aplikacijskim softverom,,en,POLITIKA PODATAKA,,en,Aplikacijski softver SpyToApp omogućava korisniku potpunu slobodu prenosa korisničkih podataka koji mogu biti hostovani,,en,uskladišteno,,en; c) affect the current functionality and features of the SpyToApp application software; d) reverse engineer the application software or access the source-code of the application; e)loan out, sell, rent the SpyToApp application software to another part; f) commercialize the use of the SpyToApp application software and will only put the SpyToApp application software to use for your own requirement as per agreement and law; g) change any of the material like (but not limited to) copyrights, logo or any other identifying factor of the SpyToApp application software along with any other software used in conjunction with the SpyToApp application software.

DATA POLICY

SpyToApp application software allows the user the complete freedom of uploading user data which can be hosted, stored, deljeni i / ili objavljeni od strane krajnjeg korisnika,,en,u dobroj vjeri se pretpostavlja da će krajnji korisnik to učiniti po dogovoru i uslovima pružanja usluga, zajedno sa važećim zakonom,,en,Krajnji korisnik preuzima punu odgovornost za svoje podatke i implicira rizik od skladištenja i prenosa podataka,,en,Usluga SpyToApp neće biti odgovorna na bilo koji način u odnosu na podatke koje deli krajnji korisnik ili u slučaju da se podaci prate ako imamo razloga da verujemo da se to radi tako neadekvatno ili protiv zakona,,en,SpyToApp ne podržava i ne kontroliše kvalitet podataka koje učini krajnji korisnik,,en,potpuno smo opravdani da spriječimo krajnjeg korisnika da učitava podatke ili da ga potpuno ukloni zbog razloga koji smatramo prikladnim u datom vremenskom okviru,,en. However, it is assumed in good faith that the end-user will do so as per agreement and terms of service along with the applicable law. The end-user would take full responsibility for their own data and implied risks of storing and data transmission.

SpyToApp service will not be held responsible in any manner with respect to the data shared by the end-user or in the event that the data is being monitored if we have reason to believe that it is being done so inappropriately or against the law. Moreover, SpyToApp neither endorses nor controls the quality of data being uploaded by the end-user. Furthermore, we are fully justified to prevent the end-user from uploading data or to remove it altogether for a reason we deem appropriate at any given timeframe. Usluga SpyToApp može takođe koristiti podatke koje podnesete da biste utvrdili svoju lokaciju,,en,poznatiji i kao Korisnički podaci,,en,Čin preuzimanja,,en,kupujući pretplatu za aplikativni softver SpyToApp, ovim se slažete sa svim navedenim u vezi sa uslovima postavljenim u našem odjeljku o privatnosti,,en,Usluga SpyToApp takođe ne garantuje ili traži da garantuje koliko je tačna,,en,potpuni i blagovremeni podaci o lokaciji,,en,BUDUĆNE MODIFIKACIJE I UPITI,,en,Uslovi korišćenja usluge i kriteriji korisnosti mogu se promeniti sa vremenom,,en,sve takve promene će biti postavljene na vebsajtu SpyToApp servisa i krajnji korisnik bi bio obavezan da se pridržava tih promjena sve dok on ili ona još uvijek koriste SpyToApp aplikacijski softver,,en,USLOVI PLAĆANJA I OTKAZ PRETRAŽIVANJA,,en, also known as User Data. The act of downloading, purchasing the subscription for the SpyToApp application software you hereby agree to all of the above with respect to the conditions set in our Privacy section. SpyToApp service also doesn’t guarantee or claim to guarantee how accurate, complete and timely that Location Data would be.

FUTURE MODIFICATIONS AND UPDATES

The Terms of Service and usability criteria may undergo changes with the passage of time. However, all such changes will be posted on the SpyToApp service website and the end-user would be bound to adhere to those changes as long as he or she is still using the SpyToApp application software.

PAYMENT CONDITIONS AND CANCELLATION OF SUBSCRIPTION

Usluga SpyToApp se kupuje na pretplatu,,en,U slučaju da želite da kupite tu pretplatu, morate platiti putem vaše kreditne kartice,,en,U zavisnosti od vrste i trajanja pretplatničkog paketa koji ste izabrali,,en,vaša pretplata će se obnoviti automatski,,en,ovo je samo opcija da se blagovremenim isplatama prigodna afera za krajnjeg korisnika, a krajnji korisnik ne može kontrolisati u bilo kom trenutku kada žele otkazivanjem svoje pretplate,,en,U slučaju da korisnik otkaže svoju pretplatu dok je i dalje pretplaćen na određeni pretplatnički paket,,en,on ili ona će se i dalje naplaćivati ​​po završetku prethodno ugovorenog perioda pretplate,,en. In the instance that you would like to purchase that subscription you would need to pay via your credit card. Depending on the type and duration of the subscription package you choose, your subscription will be renewed automatically. However, this is just an option to make timely payments a convenient affair for the end-user and can be unchecked by the end-user at any time they wish by cancelling their subscription. In the event the user cancels their subscription while still subscribed to a particular subscription package, he or she will still be charged upon the completion of the formerly agreed subscription period. To podrazumijeva da se plaćena naknada i nastale naknade ne vraćaju niti će krajnjem korisniku biti ponuđena nikakva nadoknada ako on koristi za prekid određene usluge na pola puta tokom perioda pretplate - kada platite određeni pretplatnički paket,,en,nećete biti odgovorni za primanje i povraćaj optužbe već protiv vašeg imena za navedeno vreme trajanja pretplatničkog paketa koji je korisnik izabrao ili sama,,en, you will not be liable to receive and refund of the charges already against your name for the said duration of the subscription package chosen by the user him or herself.

Back to top

David Tech Solutions LLC +1.4089157888 contact@spytoapp.com